Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Betreffende verkoop, opdracht, levering en betaling van Impliva B.V., Constructieweg 9, 3641 SB  Mijdrecht, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 4697.


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Impliva B.V., hierna te noemen Impliva, aan derden gedaan, op alle door Impliva in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Impliva met derden aangegaan. Voornoemde derden worden hierna aangeduid als koper.

1.2 Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar een overeenkomst tot stand is gekomen, danwel ten uitvoer is of had moeten worden gelegd.

1.3 Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend geregeerd door Nederlands recht. Eventuele geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Impliva en koper zullen, ter keuze van Impliva, kunnen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van koper of de plaats van vestiging van Impliva.

1.4 Indien koper inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Impliva niet bindend voor zover deze afwijken van deze voorwaarden.

1.5 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Impliva te enige tijd toegepast ten voordele van koper, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

1.6 Indien enig artikel of gedeelte daarvan van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt (verklaard), doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere voorwaarden.

1.7 Koper doet door acceptatie van deze algemene voorwaarden afstand van zijn recht op ontbinding van de overeenkomst ingevolge Boek 6:76 en volgende van het Burgelijke Wetboek of andere wettelijke bepalingen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van Impliva mondeling danwel schriftelijk gedaan, waaronder aanbiedingen opgenomen in een prijslijst, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 De door Impliva in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, kapaciteit, prestatie, kleur, materiaalstruktuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Impliva is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.

3. Opdrachten/Overeenkomsten

3.1 Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Impliva, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, danwel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

3.2 Alle met Impliva gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Impliva. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Impliva eerst, nadat en voor zover deze door Impliva zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Alleen de direktie en eventueel hij/zij die door de direktie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Impliva overeenkomsten sluiten.

3.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Impliva te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Deze voorwaarden werken alsdan ook ten gunste van deze derde, op voorwaarde dat Impliva hen, desnoods achteraf  schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen, zonder dat deze machtiging enigerlei verplichting jegens Impliva doet ontstaan.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De uitvoering van een opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook in geval van schuld of nalatigheid van Impliva, haar personeel of door haar ingeschakelde derden. Impliva aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haarzelf, haar personeel of andere onder haar verantwoordelijkheid vallende personen.
4.2 Alle schaden of nadelen, veroorzaakt door, voorgevallen bij of enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht, door wie dan ook veroorzaakt, aan wie of wat dan ook toegebracht komen ten laste van koper, die Impliva dienaangaande volledig vrijwaart voor aanspraken van derden.
4.3 Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid van Impliva en de daarmee korresponderende vrijwaringsverplichtingen van de koper of opdrachtgever zijn algemeen en zij gelden ook ten gunste van haar personeel en de derden, die door Impliva bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

4.4 Voor goederen met garantiebewijs gelden de in dit bewijs gestelde voorwaarden.

4.5 Indien Impliva wegens enige andere reden terzake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het faktuurbedrag (excl. Omzetbelasting) terzake van de betreffende goederen of diensten.

4.6 Een beroep op de garantiebepalingen, alsmede op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van koper jegens Impliva niet op.

4.7 In het bijzonder vrijwaart koper Impliva tegen elke aanspraak van derden op grond van enige door deze derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten op de door Impliva aangeboden en geleverde produkten en/of onderdelen daarvan. Onder intellectuele eigendomsrechten
wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan octrooi-, merk-, model- en auteursrechten.

5. Levertijd en plaats van levering

5.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Impliva niet bindend.

5.2 Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, geeft koper nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 De in de overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting jegens Impliva of de periode waarin Impliva gerechtigd is zich op enig opschortingsrecht of op overmacht te beroepen.

5.4 Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Impliva, zal Impliva in overleg treden met de koper.

5.5 Levering geschiedt franco af het magazijn van Impliva of op een andere door Impliva aan te geven plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.6 Wanneer door Impliva verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken te zijner beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van koper.

5.7 Indien koper niet of niet-tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Impliva gerechtigd, na koper schriftelijk in gebreke te hebben gesteld – zonder rechterlijke tussenkomst - de uitvoering op te schorten, zonder dat Impliva tot enige schadevergoeding is gehouden.

5.8 De keuze van het transportmiddel is aan Impliva.

6. Transport en transportrisico

6.1 Het transport van de bij Impliva bestelde goederen geschiedt voor rekening van koper. De vrachtkosten zullen aan koper worden doorbelast, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Alle bij Impliva bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is koper aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

6.3 De goederen worden uitsluitend parterre aangeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper.
6.4 Bij aankomst van de goederen dient koper zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

7. Prijzen en kosten

7.1 Voor iedere opdracht stelt Impliva afzonderlijk een prijs of een tarief, hierna te noemen prijs, vast. Deze prijs is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Impliva te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. Ingeval van verhoging van één van deze factoren, is Impliva gerechtigd de aangeboden verkoopprijs dienovereenkomstig te wijzigen.

7.2 Onder de prijs vallen niet heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies, etc..

7.3 Impliva is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (bijvoorbeeld d.m.v. een bankgarantie) te eisen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

8. Betalingscondities

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Impliva toegezonden faktu(u)r(en) te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van kompensatie. De termijn van 30 dagen is een totale termijn. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever derhalve zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.

8.2 Betaling van een faktuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte  in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.3 Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op het kantoor van Impliva of op een door Impliva aan te wijzen bank- of girorekening.

8.4 Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na schriftelijke overeenstemming tussen Impliva en koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze kortingen éénmalig. Bij volgende transakties kan op voorgaande kortingen derhalve geen beroep worden gedaan.

8.5 Zodra opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van een of meerdere verbintenissen jegens Impliva worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van Impliva op die opdrachtgever terstond opeisbaar

9. Reclames

9.1 Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, verleende diensten als op faktuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de produkten of diensten of van de daarop betrekking hebbende fakturen, schriftelijk en aangetekend bij Impliva te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van koper vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte en/of verwerkte goederen.
9.2 Koper dient Impliva te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame op haar juistheid te onderzoeken. Koper is niet gerechtigd op grond van reclame met betrekking tot een bepaald produkt of een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere produkten, dan deze waarop de reclame betrekking heeft, noch betaling te weigeren of uit te stellen van de produkten waarop de reclame betrekking heeft.

9.3 Manco’s moet koper onmiddellijk bij aflevering melden door controle aan de hand van de vrachtbrief. Na ondertekening van de vrachtbrief door koper vervalt het recht van koper op alsnog levering of schadevergoeding.

9.4 Indien niet binnen de in 9.1 genoemde termijn wordt gereclameerd, verliest koper dit recht en wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer Impliva van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van koper om aan Impliva het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren. Zulks ter keuze van Impliva.

9.5 Impliva is slechts gehouden aan tijdig ingediende reclames gevolg te geven, wanneer koper op het ogenblik van indiening van zijn reclame aan al zijn jegens Impliva bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en Impliva dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

9.6 Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Impliva worden geweigerd. Alle retourzendingen van koper geschieden voor zijn rekening en risico.

10. Vergoeding bij te late of niet-betaling

Indien de betaling van de toegezonden faktuur niet (volledig) heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na de vervaldatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Impliva, zonder enige ingebrekestelling, het recht koper over het gehele door hem verschuldigde bedrag van de vervaldag af een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Impliva verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk- als buitengerechtelijke (inkasso-)kosten te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het tarief, dat in incassozaken volgens de Nederlandse Orde van Advocaten wordt berekend met een minimum van ƒ 500,(ca. F 230,-), onverminderd het recht van Impliva de totaal door haar geleden schade in rekening te brengen.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Impliva behoudt zich de eigendom voor van alle door Impliva aan koper geleverde of te leveren produkten. De eigendom van deze produkten gaat eerst op koper over, zodra koper de vorderingen van Impliva terzake van de tegenprestatie van deze overeenkomst of van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten voldaan heeft. Impliva blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren produkten, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten. Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, heeft Impliva het recht alle door haar geleverde goederen, ongeacht de vraag of zij al dan niet betaald zijn, terug te nemen, waartoe koper haar in staat zal stellen, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Koper machtigt Impliva zich de toegang te verschaffen tot het terrein of het gebouw van koper, om de door Impliva geleverde produkten terug te nemen. De kosten die Impliva moet maken voor het terughalen van haar produkten komen voor rekening van koper, onverminderd het recht van Impliva op schadevergoeding, waaronder valt geleden verlies, gederfde winst, rente e.d..

11.2 Indien Impliva goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens Impliva zal te kort schieten, is Impliva gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen produkten. De marktwaarde is in geen geval hoger dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de door Impliva in verband met de terugneming gemaakte kosten en eventuele andere bedragen ten aanzien waarvan Impliva zich jegens de opdrachtgever op verrekening kan beroepen.
11.3 Impliva behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, bescheiden, etc., die zij van een koper onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden totdat koper volledig aan diens financiële verplichtingen jegens Impliva heeft voldaan.

12. Overmacht

12.1 Overmacht ontslaat Impliva van haar verplichtingen jegens koper. Van overmacht is sprake indien Impliva verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedsfeer van Impliva, maar niet uitsluitend, zoals het produktieproces, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, weersomstandigheden, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, vertragingen tijdens transport, ongeval of ziekte van personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege en zodanige gebeurtenissen of omstandigheden, die tot gevolg hebben dat in redelijkheid van Impliva niet de nakoming van haar verplichtingen kan worden verlangd.

12.2 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Impliva gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Impliva tot enige schadevergoeding gehouden is.

13. Annulering

Indien koper een opdracht of bestelling annuleert, is hij aan Impliva verschuldigd: 20% van de waarde van die opdracht of bestelling, met een minimum van ƒ 200,- (ca. F 95,-), binnen 30 na de door Impliva terzake verzonden faktuur te voldoen, onverminderd het recht vanImpliva omvolledige schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

14. Zichtzendingen

Uitsluitend indien Impliva dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd, worden de door haar afgeleverde goederen als zichtzending beschouwd voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Impliva aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

15. Speciale produkties

15.1 Indien Impliva van de opdrachtgever opdracht krijgt tot levering van produkten die overeenkomstig de wens van opdrachtgever worden voorzien van een (gedrukte) afbeelding of een andere bewerking dient de opdrachtgever tijdig te zorgen voor duidelijke instructies en reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

15.2 Impliva is uitsluitend gehouden voorafgaand aan de aflevering een drukproef of monster ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden, indien dat voor of bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Impliva zich een drukproef c.q. een monster te tonen aan opdrachtgever, welke drukproef of monster geacht wordt door opdrachtgever te zijn goedgekeurd indien opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen daarna de drukproef of het monster schriftelijk en onder opgave van redenen heeft afgewezen. Opdrachtgever accepteert bij voorbaat geringe afwijkingen van de drukproef of het monster. Onder geringe afwijkingen vallen in elk geval, maar niet uitsluitend, verschillen in kleurschakeringen. Aan dergelijke afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen jegens Impliva.

15.3 Alle kosten in verband met de door Impliva te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van bewerkte producten zijn voor rekening van opdrachtgever.

15.4 Impliva is gerechtigd om maximaal 5% meer of minder dan het door opdrachtgever bestelde aantal bewerkte produkten aan opdrachtgever te leveren en bij opdrachtgever in rekening te brengen.

15.5 Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen maar niet uitsluitend auteursrechten, modellenrechten e.d., die verband houden met of rusten op de door Impliva bewerkte produkten komen toe aan Impliva.

15.6 Opdrachtgever draagt alle (hulp)materialen die zij aan Impliva ter beschikking heeft gesteld en die Impliva nodig heeft voor de bewerking van aan opdrachtgever te leveren produkten, waaronder, maar niet uitsluitend mallen, films en goldmasters in eigendom over aan Impliva. Indien voor de verkrijging door Impliva van (hulp)materialen (vorm)vereisten in acht dienen te worden genomen, of enige nadere handeling moet worden verricht, zal de opdrachtgever aan de voltooiing of verrichting daarvan zijn medewerking verlenen.

15.7 Alle kosten die Impliva in verband met de door Impliva te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking  van de bewerkte produkten maakt, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.

15.8 De bepalingen van titel 7, Afdeling 1 van boek 7 Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige bepalingen van boek 7 Burgerlijk Wetboek die aanverwante zaken regelen zijn niet van toepassing op de werkzaamheden die Impliva ten behoeve van de opdrachtgever verricht zoals bedoeld in het onderhavige artikel.

Oktober 2001

Download hier de algemene voorwaarden in PDF